HTC Desire 630 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting when to turn off the screen

After a period of inactivity, the screen turns off to conserve battery power. You can set the idle time before the screen turns off.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Tap Screen timeout, and then tap the time before the screen turns off.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?