HTC Desire 630 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Forwarding a message

  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Messages.
  2. Tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  3. Tap a message, and then tap Forward.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?