HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Taking a video selfie

  1. On the Home screen, tap the camera icon to open the Camera app.
  2. Switch to Selfie Video mode. See Choosing a capture mode for details.
  3. When you're ready to start recording, tap .
  4. Tap to pause the recording, and then tap to resume.
    Tip: If you want to record a video without sound, you can tap .
  5. To stop recording, tap .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?