HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Removing a Home screen item

  1. Press and hold the widget, icon, or sticker you want to remove, and then drag it to .
  2. When the item turns red, lift your finger.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?