HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing your ringtone

Important: Make sure the volume is on.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Sound.
  2. Tap Phone ringtone.
  3. Select a ringtone from the list.
  4. If you want to add a ringtone, tap and then choose where you want to add the ringtone from.
  5. When you're done selecting your ringtone, tap OK.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?