HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Choosing which SIM card to use for sending SMS and MMS

You can set which default SIM card to use for sending SMS and MMS.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > SIM cards.
  2. Tap SMS messages.
  3. Choose the card you want to use for sending SMS and MMS.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?