HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting default apps

In Settings, you can choose default apps for web browsing, text messaging, and more.
  1. From the Home screen, swipe up and then find and tap Settings.
  2. Tap Apps & notifications.
  3. Tap Advanced > Default apps.
  4. Choose your default launcher, web browser, phone, text messaging apps, and more.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?