HTC U12 life‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing your notification sound

Important: Make sure the volume is on.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Sound.
  2. Tap Advanced > Default notification sound, and then select one from the list.
  3. Tap OK.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?