HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Removing an account

  1. Go to Settings.
  2. Under Accounts, tap an account type.
  3. Tap the account that you want to remove.
  4. Tap > Remove account.

Removing an account does not delete information from the online service itself.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?