HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Clearing your browsing history

  1. Open the Chrome app.
  2. While viewing a webpage, tap > History, and then tap Clear browsing data at the bottom of the screen.
  3. Choose which types of data to delete, and then tap Clear.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?