HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Opening an app

  • Tap an app on the launch bar at the bottom of the Home screen.
  • To see the Apps screen, tap . Then tap the app you want to use.
  • In the Apps screen, tap and enter the name of the app you're looking for.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?