HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing your ringtone and notification sound

  1. Go to Settings.
  2. Tap Audio profiles.
  3. Tap General, and then tap Edit.

    Or tap to create your own audio profile, and then tap the name of your created profile to edit.

  4. Tap Phone ringtone to change the ringtone.
  5. Tap Default notification sound to change the notification sound.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?