HTC Desire 326G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Sending contact information

  1. On the People app, tap a contact to view the contact details.
  2. Tap > Share.
  3. Choose how you want to share the .vcf file.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?