HTC One M9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I see the list of running apps?

In phones with Android 6 or later, go to the Developer options > Running services setting to see the running apps list.
To learn how to access Developer options, see How do I enable developer's options? .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?