HTC One M9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I adjust the display size?

Resize items and fonts on the screen to make them easier to see.
  1. From the Home screen, tap All apps button > Settings > Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Tap Display size.
  3. Drag the sliders to increase or decrease the size of fonts or the items on the screen.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?