RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning Ultra-wide angle on or off

Set your RE camera to capture wide angle shots.

  1. Connect your phone and your RE.
  2. Go to Settings.
  3. Tap Camera settings.
  4. Turn the Ultra-wide angle switch on or off.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?