RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Does RE support 5GHz Wi‍-Fi?

Yes, your RE uses the 802.11 a/b/g/n Wi‍-Fi network standard that supports both 2.4GHz and 5GHz wireless frequencies.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?