RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I know if I have framed my photo or video correctly?

Your RE has a 146-degree super wide angle camera lens. Simply point your RE at your subject to capture it.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?