RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

What types of Wi‍-Fi security can RE support?

Your RE supports the following wireless security protocols:
  • Open
  • WEP
  • WPA (personal)
  • WPA2 (personal)
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?