RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How much storage do I have on RE?

RE comes with an 8GB microSD card inserted, but you can use a larger microSD card. RE can support cards with up to 128GB of storage.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?