RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

If my phone is already connected to a Bluetooth device, can I still connect it to my RE?

Yes, most phones and tablets support concurrent access to multiple Bluetooth devices.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?