RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Can I connect my RE to multiple phones at the same time?

No, you cannot connect your RE to two phones at the same time. You must disconnect it from one phone before you can connect RE to another device.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?