RE‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Exploring basic and advanced settings

The RE app gives you options to customize settings for your RE camera. Go to Settings and check out what you can customize.
  1. Connect your phone and your RE.
  2. Go to Settings.
    iPhone users: Tap .
    Android phone users: Tap .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?