Edge Sense

< < Menu

Thiết đặt Edge Sense

Nếu bạn không thiết lập Edge Sense khi lần đầu thiết lập điện thoại, bạn có thể thực hiện trong phần Cài đặt.
  1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.

    Màn hình cài đặt Edge Sense cũng sẽ xuất hiện tự động khi lần đầu tiên bạn bóp các cạnh dưới của điện thoại.

  2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình.
Sau khi bạn hoàn tất thiết lập Edge Sense, nó hoạt động ở Chế độ cơ bản mà theo mặc định sẽ cho phép bạn khởi chạy ứng dụng Máy ảnh và chụp ảnh bằng cách bóp điện thoại. Xem Chụp ảnh bằng Edge Sense. Nếu bạn muốn gán hành động hoặc ứng dụng khác cho cử chỉ bóp, xem Thay đổi hành động cần thực hiện khi bóp điện thoại.

Edge Sense cũng có Chế độ nâng cao cung cấp hai loại cử chỉ bóp: bóp ngắn và bóp và giữ. Để biết chi tiết, xem Bật Chế độ nâng cao.