Edge Sense

< < Menu

Ví dụ về việc gán các hành động trong ứng dụng

Dưới đây là ví dụ về việc tuỳ chỉnh Edge Sense để bắt đầu và dừng hẹn giờ trong ứng dụng Đồng hồ.
 1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.
 2. Dưới Tùy chọn trong ứng dụng, chạm Thêm nhiều tùy chọn trong ứng dụng.
 3. Trong danh sách ứng dụng, chạm Đồng hồ.
 4. Chạm Bóp ngắn.
 5. Chạm , sau đó chạm tab Hẹn giờ để gán cử chỉ bóp ngắn.
 6. Chọn hành động Chạm, sau đó chạm OK.
 7. Nhập tên hành động, chẳng hạn như Chuyển đến hẹn giờ, sau đó chạm Lưu.
 8. Chạm Bóp và giữ > Thêm hành động mới.
 9. Mở ứng dụng Đồng hồ, sau đó vuốt sang tab Hẹn giờ.
 10. Đặt thời gian đếm ngược mà bạn muốn. Sau đó, bắt đầu hẹn giờ bằng cách chạm Khởi động và để cho nó kết thúc đếm ngược.
 11. Để gán nút hẹn giờ khởi động cho cử chỉ bóp và giữ, chạm , sau đó chạm Khởi động.
 12. Chọn hành động Chạm, sau đó chạm OK.
 13. Nhập tên hành động, chẳng hạn như Bắt đầu hoặc Dừng hẹn giờ, sau đó chạm Lưu.
 14. Chạm vào hai lần để quay trở lại màn hình Edge Sense.
Thủ thuật: Nếu bạn cũng muốn sử dụng bóp để mở ứng dụng Đồng hồ, chạm Tùy chỉnh bóp ngắn hoặc Tùy chỉnh bóp và giữ. Chọn Khởi chạy ứng dụng, sau đó chọn Đồng hồ.

Hãy dùng thử! Sau khi khởi chạy ứng dụng Đồng hồ, hãy bóp cạnh dưới điện thoại để vào màn hình hẹn giờ và sau đó bóp và giữ để bắt đầu đếm ngược. Để dừng đếm ngược, bóp và giữ lần nữa.