Edge Sense

< < Menu

Chỉ định hành động trong ứng dụng cho các cử chỉ bóp

Bạn có thể tùy chỉnh các cử chỉ bóp cho mỗi ứng dụng để thực hiện thao tác chạm hoặc chạm đúp vào một vùng cụ thể trên màn hình.
Ghi chú:
 1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.
 2. Trong mục Tùy chọn trong ứng dụng, chạm Thêm nhiều tùy chọn trong ứng dụng.
 3. Chạm vào ứng dụng muốn tùy chỉnh.
 4. Chạm Bóp ngắn.
 5. Vào màn hình trong ứng dụng mà bạn muốn áp dụng cử chỉ bóp.
 6. Chạm , sau đó chạm vào khu vực ví dụ như nút trên màn hình mà bạn muốn chỉ định.
 7. Chọn gán hành động một Chạm hoặc Hai chạm, sau đó chạm OK.
  Quan trọng:
  • Bạn chỉ có thể gán hành động một chạm hoặc hai chạm trên màn hình đã chọn. Không thể chỉ định một loạt hành động màn hình cảm ứng cho một cử chỉ bóp.
  • Không thêm hành động mà bạn cần phải cuộn xuống màn hình để chạm vào một nội dung nào đó. Cử chỉ bóp được tạo có thể không kích hoạt được hành động nếu bạn đã cuộn đến vị trí khác trên màn hình đó.
  • Các hành động như chụm, cuộn, bấm và giữ hiện chưa được hỗ trợ.
 8. Nhập tên cho hành động tùy chỉnh, sau đó chạm Lưu.
 9. Để tùy chỉnh cử chỉ bóp và giữ, chạm Bóp và giữ > Thêm hành động mới và lặp lại các bước từ 5 đến 8.
  Thủ thuật: Nếu bạn đã rời màn hình ứng dụng và chưa hoàn thành cài đặt các tùy chọn trong ứng dụng của nó, chạm để tiếp tục hoặc để kết thúc tùy biến.
 10. Khi hoàn tất, chạm ba lần để trở về màn hình Edge Sense.

  Bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng vừa tùy chỉnh trong danh sách Tùy chọn trong ứng dụng.