Edge Sense

< < Menu

Thay đổi hành động trong ứng dụng

Cho dù đó là ứng dụng mặc định hoặc ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn, có thể thay đổi hành động trong ứng dụng được chỉ định cho cử chỉ bóp của chúng.
  1. Từ màn hình Màn hình chính, gõ vào Tất cả phím ứng dụng > Cài đặt > Edge Sense.
  2. Dưới phần Tùy chọn trong ứng dụng, chạm vào ứng dụng muốn điều chỉnh.
  3. Chọn thực hiện các điều chỉnh cho cử chỉ Bóp ngắn hoặc Bóp và giữ.
  4. Nếu bạn đã tạo một số hành động, hãy chọn hành động mà bạn muốn gán cho cử chỉ bóp. Hoặc chạm Thêm hành động mới để tạo mới.
    Thủ thuật: Chạm để đổi tên hành động đã tạo.