HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Slanje e-mail poruka

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
 3. Dodirnite Napiši.
 4. Unesite jednog primaoca ili više njih.
  Savet: Želite li poslati kopiju (Cc) ili skrivenu kopiju (Bcc) e-mail poruke većem broju primalaca? Dodirnite Dugme za više opcija > Prikaži Cc/Bcc.
 5. Unesite predmet poruke, zatim i njen sadržaj.
 6. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Dodajte prilog. Dodirnite Priloži, a zatim odaberite šta želite priložiti.
  • Postavite prioritet za važnu poruku. Dodirnite Dugme za više opcija > Podesi prioritet.
 7. Dodirnite Pošalji.
  Savet: Za čuvanje e-pošte kao skice i kasnije slanje, dodirnite Dugme za više opcija > Sačuvaj. Ili, pritisnite .

Nastavljanje uređivanja skice

 1. U sandučetu Primljena pošta dodirnite Dugme za više opcija > Fascikla > Skice.
 2. Dodirnite poruku.
 3. Kada ste završili sa uređivanjem poruke, dodirnite Pošalji.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?