HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Kopiranje ili premeštanje datoteka između memorije telefona i memorijske kartice

Idite na Podešavanja da pogledate i upravljate datotekama u memoriji telefona i memorijskoj kartici. Ako koristite memorijsku karticu kao prenosivu memoriju, možete da kopirate ili premeštate datoteke između memorije telefona i memorijske kartice. Takođe, možete kopirati ili premeštati datoteke na ili sa eksternog USB memorijskog uređaja kada je spojen sa HTC U Ultra uređajem.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
 2. Dodirnite Memorija telefona > Istraži ili dodirnite naziv memorijske kartice.

  Ili dodirnite eksterni USB memorijski uređaj ako ste ga povezali.

 3. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da kopirate ili premestite.
 4. Da biste odabrali ili poništili datoteke:
  • Dodirnite i držite datoteku da je odaberete. Da biste odabrali više datoteka, dodirnite svaku datoteku.
  • Dodirnite datoteku da je poništite.
  • Da izaberete sve datoteke, prvo pritisnite i držite datoteku, pa dodirnite > Odaberi sve.
 5. Dodirnite , a zatim dodirnite Kopiraj u ili Premesti u.
 6. U kliznom meniju koji se otvori, odaberite tip memorije u koju želite da kopirate ili premeštate, a zatim otvorite ciljnu fasciklu.
 7. Dodirnite Kopiraj ili Premesti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?