HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Searching email messages

  1. Tap .
  2. Tap the tab that corresponds to the part of the email that you want to search.
  3. In the search box, enter the words you want to search for.
  4. Tap a result to open the email message.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?