HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Displaying the battery percentage

You can check the percentage of remaining battery power right from the status bar.
  1. Go to Settings.
  2. Tap Battery.
  3. Select Battery Percentage.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?