HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Bookmarking a webpage

Add your favorite webpages as bookmarks so you can access them quickly.
  1. While viewing a webpage, tap > .
  2. On the Add Bookmark screen, you can edit the bookmark name and save the bookmark in a new category folder.
  3. Tap Save.
To view and open a bookmark, tap > Bookmarks . Navigate to the bookmark you want to open, and then tap it.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?