HTC Desire 626G+ dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Clearing your browsing history

  1. While viewing a webpage, tap > Settings > Privacy, and then tap Clear browsing data.
  2. Choose which types of data to delete, and then tap Clear.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?