HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Noćni režim

Podesite boje ekrana od plavih ka toplijim bojama da bi se smanjilo naprezanje oka kada se telefon koristi noću.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Dodirnite Noćni režim, a zatim dodirnite prekidač za Uklj./isklj. da biste uključili ovu funkciju.
  3. Povucite klizač da biste podesili temperaturu boje. Povlačenjem klizača Intenzitet udesno, filtriraće se više plave svetlosti.
  4. Dodirnite opciju Uključi automatski da biste podesili raspored kada će funkcija biti uključena.
  5. Nakon što podesite raspored, dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. da biste ga isključili. Vaš telefon će pratiti raspored koji ste podesili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?