HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

TalkBack

Koristite TalkBack ako Vam je potrebna navigacija HTC 10 uređajem sa govornom povratnom informacijom. Kada dodirnete ekran, HTC 10 vibrira i daje Vam zvučni odgovor, tako da znate šta dodirujete.
Napomena: Nisu podržani svi jezici.

Uključivanje TalkBack

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj.
 3. Pročitajte stavke i funkcije na telefonu kojima će TalkBack imati pristup, a zatim dodirnite U redu.
 4. Odslušajte tutorijal koji će vam objasniti kako da koristite TalkBack.
Napomena: TalkBack najbolje radi ako isključite automatsku rotaciju ekrana.

Uključivanje istraživanja dodirivanjem Uklj./Isklj.

Istraživanje dodirom omogućava HTC 10 uređaju da odgovori na TalkBack gestove i dodire ekrana zvučnim povratnim informacijama. Istraživanje dodirom je omogućeno kada uključite TalkBack.
Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.

Pratite ove korake ako želite da isključite Istraživanje dodirom:

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite Podešavanja.
 3. Pod stavkom Istraživanje dodirom, dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. poredIstraživanja dodirom, a zatim dodirnite U redu.

Kada je Istraživanje dodirom onemogućeno, HTC 10 više neće odgovarati na TalkBack gestove ili dodire govornog ekrana.

Korišćenje TalkBack gestova

Kada su aktivirane opcije TalkBack i Istraživanje dodirom, TalkBack gestovi zamenjuju redovne gestove dodira.
Napomena: Medijski gestovi, kao što je prelaženje preko ekrana sa tri prsta, možda neće biti dostupni kada je omogućena opcija TalkBack.
Uradite nešto od sledećeg:
Za Učinite
Otvorite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli i odabrali stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu da otvorite stavku.
Pomerite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu, ali ne podižite prst prilikom drugog dodira.
 3. Prevucite stavku do novog mesta i podignite prst.
Krećite se po ekranu Koristite dva prsta kako biste povukli gore, dole, levo ili desno.
Otključajte zaključani ekran Koristeći dva prsta, povucite gore sa dna ekrana.
Otvorite panel Obaveštenja Koristeći dva prsta, povucite dole sa vrha ekrana.

Dodela TalkBack prečica

TalkBack ima prilagodljive pokrete koji mogu da se koriste za otvaranje panela Obaveštenja, za gledanje najnovijih aplikacija, pristup TalkBack kontrolama i još mnogo toga.
Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite Podešavanja > Gestovi.
 3. Dodirnite bilo koji od kratkih pokreta, a zatim izaberite radnju.

Korišćenje TalkBack kontekst menija

TalkBack ima globalni kontekstualni meni za kontrolu neprekidnog čitanja i TalkBack kontrole, kao i lokalni kontekstualni meni za kontrolu izabranog teksta ili stavke na ekranu. Ovim menijima se može pristupiti korišćenjem TalkBack kratkih pokreta.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim ga uključite.
 3. Uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste otvorili meni globalni kontekst, koristite jedan prst da povučete dole u jednom neprekidnom pokretu.
  • Da biste otvorili lokalni kontekstualni meni, koristite jedan prst da povučete gore i desno u jednom neprekidnom pokretu.
  Napomena: Ako ste već promenili kratke pokrete TalkBack, proverite TalkBack podešavanja za odgovarajući pokret.
 4. Dvaput dodirnite stavku na meniju da biste je izabrali.

Menjanje TalkBack brzine čitanja i visine glasa

Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite Podešavanja > Podešavanja za pretvaranje teksta u govor.
 3. Povucite klizače Brzina govora ili Visina tona udesno da povećate ili ulevo da smanjite.
 4. Dodirnite opciju Reprodukuj da biste preslušali brzinu govora i visinu glasa koje ste podesili.
  Napomena: Dodirnite Resetuj da biste vratili podešavanja na podrazumevane vrednosti.

TalkBack podešavanja jezika

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pristupačnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite Podešavanja > Podešavanja za pretvaranje teksta u govor.
 3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  Za Učinite
  Izaberite drugi jezik Dodirnite Jezik, a zatim izaberite željeni jezik sa liste.
  Instaliranje glasa Dodirnite Settings icon pored Željena mašina, a zatim dodirnite Instaliraj glasovne podatke. Dodirnite jezik koji želite da instalirate, a zatim dodirnite . Kada se instalacija završi, pritisnite da biste se vratili na ekran Podešavanja za pretvaranje teksta u govor i dodirnite Jezik.
  Napomena: Nisu podržani svi jezici.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?