HTC Desire 12+‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Unpairing from a Bluetooth device

  1. Turn Bluetooth on and check the list of paired devices.

    See Turning Bluetooth on or off.

  2. In the Paired devices section, tap next to the device to unpair.
  3. Tap Forget.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?