Themes

< < Menu

Sử dụng nhãn dán làm biểu tượng ứng dụng

Thay thế các biểu tượng ứng dụng thông thường bằng các nhãn dán để hòa trộn với thiết kế hình nền màn hình chính. Bạn có thể liên kết các nhãn dán riêng với các ứng dụng khác nhau.
  1. Chuyển sang giao diện Tự do.

    Để biết cách thức, xem Chọn giao diện Màn hình chính.

  2. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
  3. Gõ vào Thêm nhãn dán.
  4. Cuộn qua các nhãn dán, sau đó kéo một nhãn dán vào khung widget bạn muốn thêm vào.
  5. Gõ vào nhãn dán mới được thêm vào, sau đó gõ vào một ứng dụng để liên kết với nhãn dán đó.
    Thủ thuật: Nếu bạn cần liên kết nhãn dán vào một ứng dụng khác, bấm giữ nó trên khung widget, và sau đó kéo vào Liên kết lại.
  6. Để hiển thị hay ẩn tên ứng dụng nó được liên kết đến, bấm giữ nhãn dán trên khung widget, sau đó kéo nó vào Hiện nhãn hay Ẩn nhãn.
Thủ thuật: Bạn có thể chọn để hiển thị hay ẩn nhãn cho tất cả các nhãn dán trên Màn hình chính. Nhấn và giữ một vùng trống trên khung widget, sau đó gõ vào Hiện/ẩn nhãn.