Themes

< < Menu

Xóa chủ đề

Bạn có thể xóa chủ đề nếu bạn không muốn giữ lại nó trên điện thoại.
  1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
  2. Gõ vào Chủ đề.
  3. Gõ vào Show navigation drawer button > Chủ đề của tôi hoặc Thiết kế của tôi.
  4. Tìm và gõ vào một mục để xóa bỏ.
  5. Gõ vào More options button > Xóa bỏ.
Ghi chú: Nếu mục hiện đang được áp dụng, nó sẽ vẫn được áp dụng cho điện thoại của bạn cho đến khi áp dụng một chủ đề khác.