Themes

< < Menu

Hình nền theo thời gian

Đặt hình nền màn hình chính của bạn để tự động thay đổi theo ngày và đêm.
Quan trọng: Bạn chỉ có thể áp dụng hình nền Theo thời gian trong khi ở giao diện màn hình chính Cổ điển.
  1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
  2. Gõ vào Chủ đề.
  3. Gõ vào Show navigation drawer button > Sửa chủ đề hiện tại.
  4. Gõ vào Hình nền Màn hình chính.
  5. Gõ vào Drop down list button > Theo thời gian. Sau đó bạn sẽ thấy hai hình thu nhỏ trang.
  6. Gõ vào Thay hình nền bên dưới hình thu nhỏ Ngày để chọn hình nền bạn muốn hiển thị trong ngày.
  7. Chọn từ các hình nền sẵn đặt sẵn hoặc gõ vào More button để chọn từ các ảnh của bạn.
  8. Gõ vào Thay hình nền bên dưới hình thu nhỏ Ban đêm để chọn hình nền bạn muốn hiển thị trong đêm.
  9. Gõ vào Done button.