Themes

< < Menu

Tạo chủ đề của riêng bạn

Bạn có thể tạo và tùy chỉnh chủ đề của mình và còn có thể chia sẻ cho những người khác tải về.
 1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
 2. Gõ vào Chủ đề.
 3. Chạm vào Create button > Thay hình nền để đặt hình nền chính cho chủ đề của bạn.
 4. Chọn ảnh từ điện thoại hoặc chụp ảnh bằng Máy ảnh.
 5. Di chuyển hay mở rộng hộp cắt đến vùng ảnh bạn muốn lấy.
  Image showing how to crop an image for use as home screen image.
 6. Cắt và lưu ảnh.
 7. Gõ vào Tiếp theo.
 8. Vuốt lên hoặc xuống để chọn kiểu cho hình nền của bạn.
 9. Gõ vào Sửa để tùy chỉnh các thành phần kiểu như màu và biểu tượng.

  Hoặc gõ vào Hoàn tất nếu bạn không muốn tùy chỉnh chủ đề.

 10. Sau khi hoàn tất việc tùy chỉnh chủ đề, gõ vào Xem trước để xem chủ đề của bạn sẽ trông như thế nào.
 11. Gõ vào Hoàn tất, đặt tên chủ đề, sau đó gõ vào OK để lưu chủ đề của bạn.

  Để áp dụng chủ đề sau khi lưu, hãy chắc chắn rằng bạn chọn tùy chọn Áp dụng chủ đề này ngay.