Themes

< < Menu

Tìm chủ đề của bạn

Có thể tìm thấy các chủ đề bạn đã tải xuống, đã đánh dấu, hoặc đã tạo trong bộ sưu tập chủ đề của bạn.
  1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
  2. Gõ vào Chủ đề.
  3. Gõ vào Show navigation drawer button > Chủ đề của tôi hoặc Thiết kế của tôi.