Themes

< < Menu

Sửa chủ đề

Sau khi tạo ra và áp dụng một chủ đề, bạn có thể trộn và ghép những phần từ các chủ đề khác như âm thanh, biểu tượng và hình nền.
Quan trọng: Để trộn và ghép những chủ đề, trước tiên bạn cần tải các thành phần chủ đề từ cửa hàng Chủ đề.
 1. Nhấn và giữ vào bất kỳ chỗ trống nào trên màn hình Màn hình chính của bạn.
 2. Gõ vào Chủ đề.
 3. Gõ vào Show navigation drawer button > Sửa chủ đề hiện tại.
 4. Gõ vào bất cứ thành phần chủ đề nào bạn muốn thay đổi. Nếu danh sách thành phần chủ đề trống rỗng, gõ vào Drop down list button bên cạnh tên thành phần chủ đề, sau đó chọn một trong những bộ sưu tập để chọn.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Gõ vào một mục trong danh sách chủ đề để áp dụng thay đổi trực tiếp.
  • Gõ vào Tải xuống để lấy nội dung nếu cần, sau đó gõ vào Áp dụng để áp dụng thay đổi cho chủ đề hiện hành.
 6. Nhấn QUAY LẠI cho đến khi bạn nhìn thấy màn hình Sửa chủ đề hiện tại. Tiếp tục thực hiện thay đổi cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.
 7. Gõ vào Lưu bản sao để lưu chủ đề mới của bạn, hoặc nếu bạn đang chỉnh sửa chủ đề mà bạn đã sao chép, gõ vào Lưu để lưu lại các thay đổi.