Mail

< < Menu

Làm việc với email Exchange ActiveSync

Với tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync, bạn có thể gắn cờ các email quan trọng hoặc đặt câu trả lời ra ngoài văn phòng ngay trên điện thoại.

Gắn cờ email

 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư.
 2. Chuyển sang tài khoản ExchangeActiveSync.
 3. Trong khi xem hộp thư đến, hãy gõ vào biểu tượng cờ xuất hiện bên cạnh tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện email.
  Hình ảnh thể hiện tin nhắn gắn cờ.
  Thủ thuật: Để gắn cờ tin nhắn email bên trong một cuộc trò chuyện, gõ vào Mở rộng để mở rộng cuộc trò chuyện, sau đó nhấp vào biểu tượng lá cờ của tin nhắn email.

Đặt trạng thái Ngoài văn phòng

 1. Chuyển sang tài khoản ExchangeActiveSync.
 2. Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Ngoài văn phòng.
 3. Gõ vào trạng thái ở văn phòng hiện tại của bạn, và sau đó chọn Ngoài văn phòng.
 4. Thiết lập ngày và thời gian.
 5. Nhập tin nhắn tự động trả lời.
  Hình ảnh thể hiện cách đặt trạng thái Ngoài văn phòng.
 6. Nếu bạn muốn đặt tin nhắn tự động trả lời khác cho người nhận bên ngoài tổ chức của bạn, hãy gõ vào tùy chọn Gửi trả lời cho người gửi bên ngoài, sau đó nhập tin nhắn tự động trả lời vào trong hộp.
 7. Chạm vào Lưu.