Mail

< < Menu

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi không thể gửi lời mời họp trong tài khoản Exchange ActiveSync của tôi?

Để tùy chọn mời họp xuất hiện trong HTC Thư, bạn cần cài đặt cả ứng dụng Lịch hẹn HTC vào điện thoại của bạn.

Truy cập vào Play Store, tải và cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Lịch hẹn. Như vậy, bạn có thể gửi được lời mời họp mới trong tài khoản Exchange ActiveSync. Bạn có thể cần phải đóng và mở lại HTC Thư để xem thấy tùy chọn mời họp.