Mail

< < Menu

Thêm tài khoản email

Cài đặt thêm tài khoản email như tài khoản Microsoft Exchange ActiveSync hoặc tài khoản từ dịch vụ email trên nền web hoặc nhà cung cấp dịch vụ email.
Quan trọng: Nếu bạn thêm một tài khoản email Microsoft Exchange ActiveSync hoặc tài khoản email POP3/IMAP, hãy yêu cầu quản trị mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ email cung cấp các cài đặt email bổ sung mà bạn có thể cần.
  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư.
  2. Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Thêm tài khoản
  3. Chọn loại tài khoản email từ danh sách các nhà cung cấp email. Nếu không, hãy nhấp Khác (POP3/IMAP).
  4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản email, sau đó gõ vào Tiếp theo.
    Ghi chú: Một số tài khoản email cho phép bạn thiết lập lịch trình đồng bộ.
  5. Nhập tên cho tài khoản email, sau đó gõ vào Hoàn tất cài đặt.