Mail

< < Menu

Quản lý tin nhắn email

Ứng dụng Thư giúp dễ dàng sắp xếp, di chuyển, hoặc xóa các tin nhắn email của bạn.

Sắp xếp tin nhắn email

Tùy chỉnh cách bạn sắp xếp tin nhắn email.

Trong hộp thư đến tài khoản email, gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Sắp xếp, và chọn các tùy chọn sắp xếp.

Chuyển các tin nhắn email đến thư mục khác

  1. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
  2. Chọn tin nhắn email bạn muốn chuyển.
    Thủ thuật: Để chọn tất cả, trước tiên chọn một tin nhắn email, và sau đó gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Chọn tất cả.
  3. Gõ vào Chuyển sang, và sau đó chọn một thư mục.

Xóa tin nhắn email

  1. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
  2. Chọn tin nhắn email bạn muốn xóa.
    Ghi chú: Để chọn tất cả, trước tiên chọn một tin nhắn email, và sau đó gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Chọn tất cả.
  3. Gõ vào Xóa.