Mail

< < Menu

Gửi tin nhắn email

 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư.
 2. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
 3. Chạm vào Soạn thư.
 4. Điền vào một hoặc nhiều người nhận.
  Thủ thuật: Bạn muốn gửi cho nhiều người nhận theo dạng (Cc) hoặc (Bcc) của tin nhắn email? Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Hiện Cc/Bcc.
 5. Nhập chủ đề, và sau đó soạn tin nhắn.
 6. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • Thêm file đính kèm. Chạm vào Đính kèm và sau đó chọn nội dung bạn muốn đính kèm.
  • Đặt ưu tiên cho tin nhắn quan trọng. Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Chỉnh mức độ ưu tiên
 7. Chạm vào Gửi.
  Thủ thuật: Để lưu nháp email và để gửi vào lúc sau, gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Lưu Hoặc nhấn QUAY LẠI.

Tiếp tục lại tin nhắn email nháp

 1. Trong hộp thư đến tài khoản email, gõ vào Nút Thêm các tùy chọn > Thư mục > Nháp.
 2. Gõ vào tin nhắn.
 3. Khi hoàn thành chỉnh sửa tin nhắn, gõ vào Gửi.