Mail

< < Menu

Tìm kiếm tin nhắn email

  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư.
  2. Chạm vào Tìm kiếm.
  3. Nếu bạn muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm, gõ vào , kiểm tra các tùy chọn tìm kiếm, và sau đó gõ vào OK.
  4. Trong ô tìm kiếm, nhập các từ muốn tìm kiếm.
  5. Gõ vào kết quả để mở tin nhắn email.

Tìm kiếm các email từ một số liên lạc

Bạn nhớ người gửi, nhưng không tìm được một email cụ thể từ người gửi đó?
  1. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
  2. Bấm và giữ một tin nhắn email từ số liên lạc.
  3. Gõ vào Hiển thị tất cả thư từ người gửi. Một danh sách các tin nhắn email từ số liên lạc đó sẽ xuất hiện.