Mail

< < Menu

Đọc và trả lời tin nhắn email

 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và gõ vào Thư.
 2. Chuyển sang tài khoản email mà bạn muốn sử dụng.
 3. Trong hộp thư đến tài khoản email, gõ vào email hoặc cuộc trò chuyện bạn muốn đọc.
  Thủ thuật: Nếu bạn muốn đọc một thông báo cụ thể bên trong cuộc hội thoại email, gõ vào Mở rộng để mở rộng cuộc trò chuyện, sau đó gõ vào tin nhắn email.
 4. Gõ vào Trả lời hoặc Trả lời tất cả.
  Thủ thuật: Chạm vào Nút Thêm các tùy chọn để xem thêm các hành động cho email.

Trả lời nhanh tin nhắn email

Bạn có thể nhanh chóng phản hồi tin nhắn email mới từ Màn hình chính hoặc màn hình khóa.
 1. Khi bạn nhận được thông báo email mới, trượt bảng Thông báo xuống.
 2. Trên khung xem trước email, gõ vào Trả lời tất cả .

  Nếu bạn có nhiều thông báo và bạn không nhìn thấy các tùy chọn email, mở rộng xem trước email bằng cách trượt rộng hai ngón tay trên phần thông báo.

 3. Soạn tin nhắn trả lời và gõ vào Gửi.