Blinkfeed

< < Menu

Cách để thêm nội dung vào HTC BlinkFeed

Cá nhân hóa HTC BlinkFeed để hiển thị các bài viết và cập nhật trạng thái từ ứng dụng và nguồn tin tức yêu thích của bạn.

Thêm nguồn vào HTC BlinkFeed

Thêm nguồn tin tức như News Republic để chọn từ nhiều dịch vụ tin tức.
 1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
 2. Chạm vào Thêm nguồn, và sau đó chọn nguồn bạn muốn thêm.

Chọn các feed

Khám phá câu chuyện hoặc các bài viết trên HTC BlinkFeed.
Quan trọng: Bạn cần thêm nguồn tin tức trước khi có thể chọn các feed.
 1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
 2. Bên cạnh News Republic, gõ vào Mở rộng > Thêm chủ đề.
 3. Vuốt qua màn hình để duyệt thể loại.
 4. Chạm Theo dõi bên cạnh các feed.

Hiển thị nội dung từ các mạng xã hội và các ứng dụng của bạn

Xem bài viết của bạn bè trong các mạng xã hội hoặc hiển thị nội dung từ ứng dụng HTC của bạn ngay trên HTC BlinkFeed.
Quan trọng:
 • Bạn cần phải đăng nhập vào mạng xã hội trước khi có thể đăng cập nhật trạng thái từ HTC BlinkFeed.
 • Khi thêm mạng xã hội vào HTC BlinkFeed, bạn cần cung cấp có quyền truy cập cho HTC Sense để truy cập nó.
 1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
 2. Gõ vào Thêm nguồn, và sau đó chọn ứng dụng và mạng xã hội bạn yêu thích.

Tìm kiếm hoặc thêm chủ đề quan tâm

Muốn tìm chủ đề đặc biệt? Tìm kiếm và chọn chủ đề quan tâm để hiển thị chúng trên HTC BlinkFeed.
 1. Trên HTC BlinkFeed, vuốt sang phải để mở menu trượt ra.
 2. Bên cạnh News Republic, gõ vào Mở rộng > Thêm chủ đề.
 3. Chạm vào Tìm kiếm chủ đề, và sau đó gõ vào Tìm kiếm tin tức và nhập từ khóa mà bạn đang tìm kiếm. Sau đó chạm vào phím Tìm kiếm trên bàn phím.
 4. Chạm vào Thêm chủ đề để thêm vào tab Theo dõi trong ứng dụng News Republic.